شعر 4-2

زرخاشو زواله!
زلزله‌یان
زیک زئندرده:
زهار، زهار، زهار…
اوشانان
اوشن‌تر
اورشئن‌دره‌ده
اورش‌واره‌یا.

 

برگردان:

ظهر تابستان، تلخ‌کام!/زنجره‌ها/سکسکه می‌زنند:/زهار، زهار، زهار…/جن‌ها/آن سوتر/می‌آ‌شوبند/سوگ را.

زهار” به معنی فریاد همراه با زاری است.

 

یک پاسخ ارائه کنید