شهادت پیله مرد گیلان میرزا کوچیک جان جنگلی یا تسلیت گم .

آمِـه مــیرزا ، ایتا بــی شیله مَردی

گیلـه مــــردانه ره ، تـــو پیله مَردی

گبه بــی سر ، نشا سردار بؤستن

کوچیک جان ! ایفتخاره گیله مَردی

 

واگردان فارسی :

 

میرزای ما ، مرد بی شیله ای هستی

برای گیله مردان ، مرد بزرگ و بزرگواری هستی

حرف است که بی سر ، نمی شود سردار شد

کوچک جان ، تو افتخار [هر ] گیله مردی هستی !

 

 

یک پاسخ ارائه کنید