شورای شهر

گیله قصه : گیلˇقصه یأ خوش بأمویید.

ایمشبˇقصه: شورای شهر

نیویشتن کس(نویسنده): مژگان عطرچیان

ایجرأ: مژگان عطرچیان

گویش: رشتی

دیچین واچین(ادیت): اردشیر لرد

قسمتی از داستان امشب:

مرأ یأد أیه می پئر همیشک گؤفتی کی: شۊمأ می قدرأ نأریدی. خۊلاصهٰ ایتأ روزأ، من شومأیأ نیشأن دهم کی می جأجیگأ کؤیأ ایسه.
خأنه درأ کی زئیی، می مئأر گؤفتئ: خأب ده أموندرم! خیال کۊنه قۊشۊنه سلم و طور أمؤندره.
می پئر ایتأ أرابه مرهٰ محله میان چئی فوروختی…

یک پاسخ ارائه کنید