شومان بولبول زوانید

شومــان بولبول زوانید ، اَمــانیــــم جوت

شمِه حرفان همه مغز ، آمه شین چوت

شــمِه تـوپ دکفـه ، خـوره خـوره گُــــل

آمِــه توپ بـی صاحاب ، همّه تایه اوت !


واگردان فارسی :


شما بلبل زبان هستید ، ما لکنت زبان داریم

شما همه حرف هاتان مغزدار ، همه حرف های ما پوچ است

توپ شما به خودی خود وارد دروازه و گل می شود

توپ بی صاحب ما ، همه اش اوت می شود !

 

 

یک پاسخ ارائه کنید