شیطان

سوجده نوکود انسان َ

هَتو فاندیرست

بفامست

هَن ایروز جه شیطانگری

مِه دسَ یَم

جه پوشت دَوَده !

 

واگردان فارسی :

 

شیطان

به انسان سجده نکرد

تا مشاهده کرد

پی برد

همین روزی از روی فریب و شیطنت

دست مرا هم

از پشت می بندد!

 

 

یک پاسخ ارائه کنید