عبارات و اصطلاحاتی که در زبان گیلکی برای تشکر کردن استفاده می‌شود

⚡️ بعضی از عبارات و اصطلاحاتی که در زبان گیلکی برای تشکر کردن استفاده می شوند، عبارتند از:

🔵 تی دس درد نکۊنه

🔵 تی خؤنأبدؤن

🔵 دس دۊرۊست

🔵 بزوی

🔵 الیش

🔵 پۊر ممنۊن

🔵 خۊدا بدأره

🔵 خۊدا تی جؤن’ ساغ بؤکۊنه

 

👈 و در جواب تشکر دیگران عبارات اصطلاحات زیر قابل استفاده هستند:

🔴 تی قؤربان

🔴 تی قؤربان بؤشۊم

🔴 تی سر درد نکۊنه

🔴 ته دا

🔴 ته گره

🔴 خاهش کۊنم/ کانم/ کامبه/ کممه

🔴 تی فدا

🔴 بلا می سر

 

🔰 مثال:

➖ خؤنه در’ چاگۊدی؟

➕ آها!

➖ دس دۊرۊست

➕ تی قؤربان

یک پاسخ ارائه کنید