خایلی زمات ِ

جا بنأمو

جوانی یَ

عسکان ِ آلبوم ِ دورون

 

واگردان فارسی :

 

مدت زمانی ست

جوانی را

جا گذاشته ام

درون آلبوم عکس ها

 

 

یک پاسخ ارائه کنید