عمو و الزایمر – داستان

خدابیامرزه شمه امواتا-می عمو خدابیامرز-که در هشتاد سالگی فوت بوکود-در10سال از اواخر عمرشا-گرفتار بیماری الزایمر –یا به لهجه خودمان فراموشکاری – بوابو-اوایل –عارضه اش خفیف بو-ولی کم کم بحدی مزمن بوباستابو-کی خوزاک وزوکایم –نشناخته……تا اینکی به همان درد از دنیا بوشو………..؟!

ناگفته نمانه کی می عمو خدابیامرز مثل همه گیله مردان زحمت کش بو-وبعلت کار وتلاش مستمرهفتاد ساله—اونه هیکل ماشاالله قورقوشما مانستی…واستخوانش از آهن وپولاد بو…فردی که هفتادسال کشاورزی بوکودابو -وازهمان راه شالیکاری وپرورش کرم ابریشم-وتوتونکاری -خرج ومخارج سنگین 12نفر خوعایله یا –تامین بوکودابو- خدابیامرز-دوتا پسر داشتی-10فرزند بعدی همه دختر بود -حالا شومان فکرشا بوکونید10تادختر وهزینه تحصیل و رخت ولباس وارا گیرا دیگرسر به خداتومن زنه کاری ناریم –شومه سرا بیخود بدرد ناورم-بوشم سر اصل ماجرا کی خیلی هم شیرینه-؟1می عمو خدابیامرز-از سن 60سالگی به بعد –گرفتار یک سردرد مزمنی بو کی گاهگداری اونا از پا تاوادایی..می آقاجان خدابیامرز کی ازاون کوچکتر بو -میره تعریف بوکود کی-سردرد عموجان –مربوط به روز عروسی منه- یعنی روز عروسی می آقاجان-دعوا راه دکفه -ودربین دعوا –عی نفر باچماق محکم زنه می عموجانه سرا-کی از طرفان اصلی درگیری بو—آنموقع چون جوان ونیرومند بو-اونا چیزی حالی نبه-ولی وقتی پا به سن نهه کم کم –اون ضربه –عموره اوانگاره گیره……

.اوایل می عمو هرموضوعی را –خیلی زود-جحطرا ده- مثلا می زن عمو اونا-سفارش کودی از بازار چی بیهینه -چی نیهینه-اون سهو کودی واشتباهی سبدا کودی-کی اکثرا” با هم مشکل داشتید-غافل از اینکی-اصلا-دست خودش نیا…بعداز60سالگی –کم کم آدرسی را که قبلا” چندین بار بوشابو-نتانستی پیدا بوکونه-کم کم راه خوخانه یا گوما کودی –وسرانجام کار به جایی فارسی کی خو زاکانا-نشناختی -البته می دوا پسرعمو تهران کارمند بودواونا پیش بهترین دکتران تهران بوبوردابود ولی معالجات موثر واقع نوبابو….

تا اینکی خلاصه بیچاره خانه نشین بوبو-واونا –اجازه ندایید از خانه بوشو بیرون-مبادا کی زیر ماشین بوشو ویا سراز محل دیگری درباورا-کلا اونه حواس مختل بوبابو….

عی روز من ومی پیلا برار راه دفتیم بیشیم آمی عمو خانه تا ازاون ملاقاتی بعمل باوریم-ازقضا می دوتا عمو پسران هم ازتهران باموبیدخوشانه پیره ملاقات…..وقتی کل اعضای خانواده ازاون پسران ودختران- عموجانا دورا کودابیم هرکس سوالی از اون واپرسی-تااونه استعدادا بسنجه- اما بیچاره –هیچکدام از خوزاکانا نشتاختی تاچی برسه به من ومی برار بزرگ کی اونه برار زا بیم………..؟!

من بیشناوستابوم کی استعمال حشیش باعث مختل شدن مغز بوهه یا…ناگهان عی تا فکر بکری مثل برق از ذهن من ردا بوست-با خوشحالی بوگفتام –من تانم عمویا معالجه کودان -همه از جا بجستاد-می دوتا پسر عمو بوگفتاد شوخی کونی یا- حقیقت گی؟!بوگفتام نه بخدا –علاج واقعی سراغ دارم-ناگفته

نمانه کی من چندسال پیش می پسرعمویه-دردا تشخیص بدابوم-کی دکتران تهران نتانستابود-تشخیص بدهد. عی روز کی اون با زن وبچه آمی خانه مهمان بو-متوجه بوبوستام-هرده دقیقه به ده دقیقه عی تا پارچه آب سرد واخوره-واون لب کنار هم سفیده بزابو.—پسرعمیا سوال بوکودام تو مرض قند-یا دیابت ناری؟!ناراحتا بوست-بوگوفتام تی مریضی خیلی به دیابت شبیهه-اون زیر بار نوشو-چون دکتر زیاد بوشابو وهیچکدام چنین چیزی تشخیص ندابود -وقتی ویشتر درباره مریضی ازاون سوال جواب بوکودام- متوجه بوبوستام-عرض یکی دویال نزدیک سی کیلو وزن کما کوده-از هشتاو پنج کیلو -55-60کیلو فارسه-واون سر موهم شدیدا” فوبوستابو-من اونه ره قسم بوخوردام کی تو مرض دیابت داری-وقتی می پسر عمو شه تهران –خوپزشک معالجا-درجریان نهه وبعداز آزمایشات لازم دکتر می گفته یا تایید کونه—می پسرعموکلی دکترمرا-دعوا کونه -کی چیره عی تا آدم معمولی تشخیص بده یا-وتوتابحال نتانستی شا-تشخیص بدهی یا——-؟!

بخاطر همین ماجرا وقتی من ماجرای معالجه عمویا مطرح بوکودام-اولین کسی کی می لبلا –بیگیفت ومرا تایید بوکود -هون بو-می پسر عموی دومی بو و50سال سن داشتی اما -چون اونه سواد از برادر بزرگ ویشتر بو درخانواده–همیشه حرف اولا زه ایی !!وقتی احمدآقا مرا تایید بوکود-محمود آقا اونه پیلا برار-و می پیلا برار-سیروس-دنباله یا می پیشنهادا-بیگیفتاد وازمن سوال بوکوداد-چه جوری –تانی عمویا معالجه بوکونی یا-اگر معالجه نوبویا چی؟!

من بوگوفتام نوبو کی نوبو-ازاین بدترا کی نبه –اگر معالجه بوکودام چی؟!می پسرعموی بزرگ ومی پیلا برار بوگوفتاد اگر تو عمویا معالجه بوکونی یا-100هزار اومان ترا پاداش فاده هیما-می پسر عموی دوم هم بوگوفت -50هزار هم من ترا فادما-؟!خلاصه شرط وشروط تعیین بوکودیم-کی من معالجه یا شروع بوکونم-اگرعمو جان خوزاکانا-بترتیب بشناسه- من شرطا بوبورداما-؟!چون واقعا” –هیچکسا نشناخته….؟!

من بوگوفتام شومان هیا بی سید من الان واگردم-پسرعمو ماشینا اوسادم ازخانه بوشام بیرون-یکراست بوشام-گداعلی شان-خانه-اتفاقا” گداعلی با خوبرار کوچکترمحمد کی هردو سنتوروضرب زه یید- وباصلاح درعروسی سرا-مطربی کودید -هردوتا خانه عی سابود-گداعلی ورجه مقداری شاه دانه یا حشیش فاگیفتام واگردستام–می عمو خانه-زاکان همه می منظر بود-بعدازاینکی بوشام ایوان سر بینیشتام-می برار ورجه عی تا سیگار وینستون فاگیفتام اونه توتونا-حسابی خالیا کودام -ومقداری توتون وگردحشیش قاطی بوکودام-فادام می عمو دست –کی سالها سیگاری بو؟1همه مرا دمغ بوکوداد-کی استعمال حشیش گنایا-بوگوفتام اقایان چیره متوجه نعیید-اگر برای معالجه بوبوهه-حرام نیه-یکی دوباره ویشتر کی ناخوایه بکشه می پسر عمویان –با می پیلا برار بوگوفتاد-ا-چی کاری عیسه عا چه جور مداوایا-؟!بوگوفتام شومان هیچی گب نزنید فقط تماشا بوکونید کی من چطو عمویا معالجه کونما-؟!بعد می راه کارا -اوشانه توضیح بدام –کی عمو مغز دور بزه یا-وقتی حشیش بکشه عی تا دور دیگر زنه-دواره واگرده خوجاسر…همه باور بوکوداد ومنتظر نتیجه لحظه شماری ……؟

سیگارا روشنا کودام فادام دست عمو-اونم شروع به کشیدن بوکود-با ادا واشارهاونا –حالی بوکودام کی دودا بیرون فاده-وهمه یا

قورت بدهه-وحسابی خو ریه درون زندانی بوکونه تا هرچه زودتر خواثرا بوکونه—-همه زاکان می آمرا کمک بوکوداد-تا عمو اون

عی تا سیگارا همه یا- بکه شی-…بعدخوپوشتا حسابی به پشتی لم بدا-ونم نم شروع به خندیدن بوکود-دوسه سال بو-کسی خنده یه عمویا نیدابو-حتی می عموزن—-؟1وقتی عمو به خنده بامو -زاکان همه-ورامساد-می عمو زن کی اصلا” سواد ناشتی بوگوفت بخدا قسم-تی طب سنتی موثر ببه—همه اعضای خانواده مرا به چشم یک بتی نگاه کودید-می پیلا برار بوگوفت چیره تابحال–فکر ا-معالجه دنکفتی—-من با بادغرور-وقیافه حق به جانب بوگوفتام –کسی ازمن طلب درمان نوکوده-بعدشومان همه دانیدی-که سه چهار ساله –خبری از عمو نارم-غربت عی سابوم وبی اطلاع…امروزم همه شانسی به تور هم بوخوردیمه….

عمو غش غش خنده کودی ومی حرفانا-باتکان دادن سر وچشم وابرو تایید کوده-همه ازکوچیک وبزرگ تایید بوکودادکی عمو

کرا مداوابه یا؟1می پسر عموی دوم بوگوفت الان چی وا بوکنیم ؟!می پیلا برار وپسر عموی بزرگ بوگفتاد-موقع امتحانه -باید اونه جا سوال بوکونیم بدینیم –میزان هوشش چقدر بالا بوشه یا-من مهلت ندام کس دیگری شروع به سوال جواب و آزمایش بوکونه-با صدای بلند-ازعمو سوال بوکودام-عموجان -عموجان مرا شناسی؟! خواستیمه افتخار امتحان نصیب خودم بوبوهه؟!!!عموجان بوگوفت-چتو نشناسم-بوگوفتام عموجان من کی عی سم؟!عموجان درحالی کی غش غش خنده کوده -مرا بوگوفت-تو ترا بگیر باوردایی-یا مرا دست تاودایی-؟!

چتو من ترا نشناسم-بی تربیت خرکی نی ام؟!من خجالت به کشام -می پسرعمیان بوگوفتاد-عیبی ناره –تو تی سوالا دواره-تکرار بوکون-اگر ترا بشناسه-کی4- 5سال-نیده =بخدا قسم همه آمرا ده-شناسه-وتو شرطا بوبوردایی-امان باید از تو ممنون بوبوهیم-من با شکسته نفسی بوگوفتام-آقاجان –چی حرفی شوما ن زنید-خدارا شکر کی خوب ببه-من می وظیفه یا انجام بدامه-عمو سرمن حق پدری داره-خیلی بمن محبت بوکوده-من اونه دس وبال درون پیلا بوستامه؟!

به اصرار بقیه دواره می سوالا ازعمو تکرار بوکودام-عموجان مرا شناسی؟!عمو ناراحتا بو-می سر تشر بزا-تو ترا بگیر باور دایی چتو ترا نشناسم-مگر به کب من ترا نشناسم-عی تا سوال دیگر واپرس!!!! لازمه کی بوگویم-آمان 5تا عمو داشتیمه- 2تا ناتنی-سه تا-تنی –با می آقاجان-چهارتا برار بود-وعی تا عمو کی از می آقاجان کوچکتر بو-تقی نام داشتی واونم سه چهارتا دختر داشتی-بنام-حکیمه- –وزهرا-وصغرا….مریم- کی حکیمه ازهمه بزرگتر ومریم ازهمه کوچکتر بو…….؟1

وقتی به اصرا ربقیه من می سوال اولا تکرار بوکودام-عمو بوگو-ده-من کی ام؟! عمو جان با حالت خیلی برزخ بوگوفت تو مگر حکیمه نی عی-تقی پیلا دختر-گاوه لا…….؟!وقتی عمو بوگوفت توحکیمه نیی –تقی پیلادختر!!!!-همه ازریز ودرشت بزاد زیر خنده…….؟!من کی خرابا کودابوم-بخاطر اینکی کم ناورم-می پیلا برارا نشان بدام وبوگوفتام-حکیمه کی انه-من مریم عی سم×تقی کوجا-دختر…..عمو خنده خنده مرا-می پیلا برارا نشان بدا-و بوگوفت-چیره دروغ گویی-اون کی تی عمو زنه؟!

شیمی چشم روز بدا-نیدینه –همه ازخنده غش وضعف باوردابود -ولی می دیم ازحجالتی –وبوستابو-سرخ دوین-عینه انار..؟!

می پیلا عمو پسر تشرا-همه زاکانا-خاموش وبی سروصدا بوکود-اون واگردست مرا بوگوفت-آقاجان ویریز-ویریز-کی تر بزایی. تو خجالت نکشی –تی عموی بزرگا-مسخره کونی ودست بازارا-گیفتایی-من ازخجالتی بخاطر اینکه می کارا-بی قصد وغرض جلوه بدهم-بوگوفتام –عمو پسر دواره باید امتحان بوکونیم-اون عی تا نصف سیگار-حشیش دباد بکشه-چون اونه مغز –بجای یک دور-یک دور ونیم بزه-نصف سیگار پر-د -بکشه-اون مغزنیم دورا-کی اضافه بزه-واگرده آیه خوجای سابق سر…….؟

طوری من سه بوکودابوم وکم باوردابوم کی د-کرا هذیان گفتیمه/////

می زن عمو بوگوفت-اون بی صاحب –چی بو-تی عمویا-بکشانی؟!

-اونه نیم ذره عقله باقیمانده یا-هم ذایلا کود- قبل ازاینکی سیگار بنگ بکشه-لااقل مرا شناختی –اگر هیچ کسا-دیگرا نشناختی-حالا لاب مرایم د-نشناسه؟!

خلاصه می پسر عمیان خیلی خیلی ازدست من دلخور بوبوستاد -ومی پیلا برار –چندبار خواسته-باکشیده بزنه –می گوش سرا -کی می زن عمو واناشت-من می برار ازجا ویریشتیم-امی خاک وپیکا –بتکاندیم وبدون خداحافظی-بیشم خانه…تو راه می پیلا برارا -حالی بوکودام کی قصد وغرض –بدی ناشتی مه یا-فقط اشتباه محاسبه-داشتیمه یا……

ده روز کی می آقاجانه خانه مهمان بوم-یکی دوبار دیگرم با- می پیر ومار ومی پیلا برار بیشیم اونه ملاقات-خدابیامرز -تامراه ده عی-گفتی-حکیمه جان-تی مرده احوال خوب عی سه؟!

وهمه زده زیر خنده-ومن خجالت کشه مه-ولی الان -5ساله کی بمرده -خدارحمت بوکونه-هنوز معتقدم کی –عی تا نصفه سیگاربنگ دیگرم اونا-بکه شانامه-احتمال قوی خوبا بوسته وشرطا بوردمه.

پایان

یک پاسخ ارائه کنید