عیدانه « کاس آقا »

ای دوست بییا ، تـا جــه تــو عیــدانه فاگیریم

واستــی ایتــا عیــــدانــه یـه پیلـدانه فاگیریم

چی چی نی یه اَویریم ، تِه اون چومانا قوربان

تِـــه جانگِــه نتـــانیم ایـدانــــه لانــه فاگیریم

موستأجری بــد دردی ایسه ، تِـه بلا مِـه سر

بـــی پولــی نتــانیـــم ایتـا مـارغانـه فاگیریم

زنــده ایسیمــی اَمــان ، جـه عیدانه فاگیفتن

عیـــــدانـه فـــادَن تـا ایـــدانــه خـانـه فاگیریم

پسته ناریمـی دِ روز ِ عیــدی ، سر سوفــره

عیدانه پَسی ، واستی کــی پستانه فاگیریم

بی خود تو نوا زئن « کاس آقا » دِ چک و چانه

حقّا مگـه شا ، بـا چک و بـا چانـه فاگیریم ؟!

 

واگردان فارسی :

 

ای دوست بیا ، تا از تو عیدانه بگیریم

باید از تو عیدانه ی بزرگی بگیریم

گنجشک آواره ایم ، ای فدای چشم هات

به جان تو قسم ، قادر به خریدن یک لانه نیستیم

مستاجری بد دردی ست بلای ات برسرم

از بی پولی نمی توانیم یک تخم مرغ بخریم

ما زنده ایم ، به عیدانه گرفتن

عیدانه بده تا خانه ای بخریم

این روز عید ، بر سر سفره مان پسته نداریم

پس از گرفتن عیدانه(پول عیدی ) ، باید پستانه (پول پسته )بگیریم

« کاس آقا » بی خودی چک و چانه نزن

مگر می شود حق را با چک و چانه زدن گرفت ؟!

 

 

یک پاسخ ارائه کنید