عیدبامو/ عید آمد

حاج حاجی پرَگیفته دوواره،

چی چی نِه خوشه گیفته

بهاره

دوخانید همه تانا،

جه هر جا

جغلان ویریزید

عید بامو

خوابَ جه جیویزید

عید بامو

 

برگردان:

پرستو پر گرفته دوباره

گنجشک خوشحال از بهاره

می زنند صدا ز هر سو

بچه ها برخیزید

عید آمد

از خواب بپرهیزید

عید آمد

یک پاسخ ارائه کنید