عیدی

گیله قصه : گیلˇقصه یأ خوش بأمویید.

ایمشبˇقصه: عیدی

نیویشتن کس(نویسنده): فریده بزرگی

 ایجرأ: فریده بزرگی

دیچین واچین(ادیت): کیا حدائقی

کبرأ بۊگؤته: أجی! گۊل خأنم ؤ گۊلعلی، شؤرد عیدˇخؤنه خونأنه عیدی فأگیرید، ایتأ پۊلˇکیسه مره چأکۊنی، منم ایشؤنه أمرأ بشؤم؟

یک پاسخ ارائه کنید