غذا های بومی-محلی لاهیجان؛ از دیرینه زمان

✍به قلم و با پژوهش؛ محمود اصغری/ نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیحان

یکی از جلوه ها و نماد های فرهنگی یک قوم و ملت، همانا غذاها و خوراکی های آن ها است. نوع غذا و شیوه پُخت آن، داری ویژگی های خاص هرمنطقه و محلی است.
کُهن دیار لاهیجان، به عنوان یک شهر تاریخی-طبیعی، دارای خوراکی های متنوع ویژه خود بوده است که شوربختانه، بسیاری از آن ها به فراموشی سپرده شده است.
براین باورم که انواع غذاهای بومی-محلی، باید به عنوان میراث فرهنگی، بازشناسی و آموزش داده شود.
پاره ای از غذاهای بومی-محلی لاهیجانی ها به شرح زیر بوده است:
١- آب دار چغردمه
٢-اسفناج قلیه
٣-اشکنه تره
۴-پامادور قاتوک (املت گوجه فرنگی)
۵-اناردان(انارمسما)
۶-بادمجان ورقه(ورقه بادمجان)
٧-بادمجان کوکو
٨-باقله قاتوک
٩-باقله واویج
١٠-گول در چَمَن
١١-به قورمه
١٢-ته بریان
١٣-تورنگ زبونکه تره (تورنگ زبونه ی=نوعی گیاه وحشی خوراکی)
١۴-تورشه تَره
١۵-جیگر واویجه
١۶-چَغَر دَمه
١٧-شیش انداز
١۸-خولفه تَره
١٩-پنیر برشته
٢٠-غوره موسوم ما
٢۱ – اَنارآغوذ(نهاره گردو) =فسنجان
٢٢-کاله کباب
٢٣-کدو قلیه
٢۴-مَهی اَشپول کوکو
٢۵-موتونجون
٢۶-مورغونه دَشکَن
٢٧-مورغه تورش
٢٨-میرزا قاسمی
٢٩-وَابیجکه(واویجه)
٣٠-خَلی آووی(هَلی او)
٣١-اسفناج تَره
٣٢-جعفری قورمه
٣٣-اَنار واویج(اَنار پَته)
٣۴-سیب زمینی کوکو
٣۵-باقله کوکو
٣۶-خیار قاتوک
٣٧-سبزی کوکو
٣٨-گیج واش تره
٣٩-زرده ته بیر یون
۴٠-دبیجا
۴١-سبزی قورمه
۴۲-سیرواویجه
۴٣-گوشته شامی
۴۴-سیر قلیه
۴۵-تاس کباب
۴۶-قیمه
۴٧-کدو مسما
۴٨-دبیشته ماهی
۴٩-ماهی گرده بیج
۵٠-سبزی فوسونجان
با مهرو احترام

 

 

یک پاسخ ارائه کنید