غربت من و زهرا کوچولو 4

روزان وماهان وسالان به سرعت برق وبادطی بوسته وفریده سال به سال-با معدل عالی قبولا بوسته وبه کلاس بالاتر شه-منم روزان با مریضان پیر وجوان وخردسال سروکله- زه عیم-شب اموییم خانه با فریده آمیره گل گفتیمه-گل عی شناوستیمه-(میشنیدیم)-هیچ مشکل خاصی الحمداالله پیش نامو-چندبارهم باهم بیشیم چناران اونه نامادریه پیدا بوکودیم -وفریده با اون دیدار بوکوده-بیچاره زناک هم روز بروز شکسته تروپیر تر بوهوسه-اخرین باری کی اونا بیدام-خیلی داغانا-بوستابو-چون بهاروتابستان وپاییز مجبور بو-سر زمینهای کشاورزی یا باغ انگوروجالیزگوجه فرنگی کار بوکونه-تا بتانه امرارمعاش کودان -چندباراونا-اصراربوکودام ازروستا بایه -امی مره زندگی بوکونه-اما زیر بارنوشو-آخرین باری کی فریده یا بیده-بوگوفت ماشاالله عجب قد وقواره ایی-عجب آب ورنگی- ماشاالله بزرگ وعروس وارشدی-حالا اگربمیرم-هیچ ناراحتی ندارم-آقای دکترهم انشاالله سلامت باشه-خوب به قول مردانه اش عمل کرد-قدراونو بدون-فریده-ازاول پاییز شوعی(میرفت) کلاس دوم دبیرستان..درست دوسه بمانستابو(مانده بود)وارد۱۴سال بوبهه کلاس اول ودوم راهنمایی یا جهشی بخاندابو-غیرازاون-تعطیلات تابستانی کلاس گلسازی وخیاطی هم بوشابو دوره بیدابو-ماشاالله خیلی استعداد داشته چندسال دیگرهم خواسته جهشی بخوانه من اونا-مانع بوبوستام مباداخورا فشار باوره-مریضا به-بوگفتام توچه عجله ایی داری؟!معمولی تی درسا بخوان-اگراونه جلویا نیگفتابوم باوربوکونیدامسال پیش دانشگاهی بو؟!امیدواربودم بتونه-وارد دانشگاه ببه-زناک کم کم به من نزدیکا بوست-بدون اینکی فریده متوجه بوبوهه=بوگوفت-آقای دکتر ببین-ماشالله چه هیکلی کرده-چقدر خوشگل وتو دل بروشده-شمادوتاشمالی هستین-خدا-اگر نجارنیست ولی خیلی خوب دروتخته رو جور-درمیاره-بیا وباهاش نامزد کن-که همه مشکلات تو- واون حل بشه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

مرآ دینی(می بینی)-بمردام-می سفتال (کام)خشکا بوست-تمام می بدن بپرکست(لرزید)-بوگوفتام-مادردستت درنکنه-آفرین-این بود دستمزد ما-زناک فکر بوکود-کی من فریده یا دوست نارما؟!اونره سوتفاهم پیش بامو-بوگوفت درسته -تودکتری-آقایی-اون بدبخت وبی کس وکاره-ولی خداراخوش میاد…..بوگوفتام-مادرجان-این چه حرفیه شما میزنی؟!-دیگه بخدا-اونو نمیارم پیش تو-آخه چتوممکنه- آدم با خواهرش ازدواج کنه-؟!وای وای…مگه من گبرم-جهودم- همون موقع فریده -کی بوشابوعی تا خوشه انگور-درشت بیچابو باآب-کوزه بوشستابو-کرا آمویی طرف من- می نطق بسته بو -خفه خوان بیگیفتام-فریده بوگوفت -داداش جون بفرما-برات انگور آوردم-بخدا-حسابی شستم-بگیر بخور قربون شکمت برم-وقتی مرا -نازا کوده-کشته مرده من بوستی..اونه گبان کارد می جگرا زه-زناکه حرفم می دیلا به بغض باوردابو-بی اختیارمی اشک سرازیرابوست هرکاری بوکودام -مرا کنترل بوکونم-موفق نوبوستام ازوقتی کی خبر مرگ سیمایا-بیشناوستابوم-(شنیده بودم)چنین حالی مره ایجاد بوبابو فریده هرچقدرخوشگل وزیبا وخوش آب ورنگ بوبوستابو-وهیکل درشتا کودابو-آما هنوز-رفتاربچه گانه داشته…. -زناک عی تا سبدانگورآمرا فادا-بوبوریم خانه بوگفتام اینهمه انگورو ما چکارکنیم-خورده نمیشه بخدا خراب میشه-زناک بوگوفت-خدا-اموات شماروبیامرزه بابام-تا موقعی که داشت میمردحرف شمارامی زد-و میگفت تاآخراین آقای دکتربه ما افتخار ندادهم نمک بشیم..

نظرش این بود که شما محاله ممکنه با فریده ازدواج کنی -چون مهریکه خداوند دردل شما گذاشته-با مهرومحبت ازدواج فرق میکنه با وجودیکه سواد نداشت اما خیلی تجارب ارزنده ایی داشت -حرفاش رد خورنداشت-حالا فهمیدم حق با اون بود نه من که همیشه سراین موضوع باهاش کلنجارمیرفتم-بوگفتام:خدا-رحمتش کنه-شما کارخوبی نکردی خبرمرگشو بمن ندادی-آخه اون حق پدری سر ماداشت من همیشه به فکرش هستم وبراش فاتحه اخلاص میخونم-زناک بوگوفت پس این انگورا-روببر-بین همکارات یا دروهمسایه خیرات کن تا ثوابش به اون برسه-اگر همین دوتا کرت باغ انگور-را برام نمی گذاشت باید ازگشنگی میمردم..گفتم خدارحمتش کنه؟!

زناک مره خداحافظی بوکودیم-تاسرجاده کی ماشینا پارک بوکودابوم پیاده قدم بزیم!فریده به زورخواستی ازمی دست فاگیره خودش اونا باوره-اما فاندام-اونا-اونم لج بوکود-لک لک(مرتبا“)مره-دور-زه-ومی دستا گیفته ماچ کوده-هرچی اونا تشر-زمه-کی کشاورزان کرا-آمارانگاه کودان دردا-خوب نیا-آما زیر بار نوشویی -وگوفتی مگرآدم خو داداشا-ماچ بوکونه ایرادی داره؟!آهان-یاالله جواب بده

******************

چهارسال دیگرم طی بوبوست-حالا فریده خو دیپلما فاگیفته ومنتظرنتیجه کنکوره-۱۷سال تمام سن داره منم۲۸سالا پشت سر بنامه -با هربدبختی کی بو-روزگاربگذرانیم-چی شبایی-کی اون مریضابوست من اونه پرستاری بوکودام-یکبارهم سرخجه بوکود-۴روزتمام بستری بوبوست-عی تا ازمی دوستان کی پرستاربو-دربست بنام دراختیاراون-حسابی فریده یا تروخشک بوکود تا خوب بوبوست-حالا به اندازه کافی بزرگا بوستابو-وازآب وآتش دوره-هرکسا گوفتمه اون می خاخورا-حسابی باور کوده-چون ایا مردم همه بومی یک شکل وقیافه خاصی دارد-آما فریده می هم استانی بو وگیلک -شباهت زیادی بهم داشتیمه-هرچند من سبزه بوم واون سفید بوراما اون رنگ چشم-عسلی بو-وگرنه با سیما خدا بیامرزمونزه-می سبزه بودن-درمشهدسفید پوست به حساب آمویی-اونقدر کی مردکان آیا سیه چرده بود خلاصه فریده دانشگاه هم قبولا بوست-رشته دبیری جغرافیا وبوشو نیشابور-خودم اونا بوبوردام- نیشابور-اون با چهار تا ازدختران دانشجوی مشهدی دیگر خوابگاه کرایه بوکوداد-بعد فریده ره عی تا حساب سیبا بانک ملی -نیشابور بازا کودام-تا راحت بتانه با عابر کارت پول برداشت بوکونه.فریده بوشو-ومن بازم بمانستم تنها-بقول معروف علی بمانست با حوضش؟!اون بوشو دنبال سرنوشت خودش تا-به خوشبختی گم شده خودش برسه-منم بمانستام باغربت ورنج فراوان-تنها سرگرمی من-بعدازسروکله زدن بابیماران جورواجور-شعروموسیقیه-کی نزدیک۸ساله با اون زندگی کودان درم-حالا خیلی می خیال ازبابت فریده جمعه-تانم واقعیتا به هرکسی کی محرمه رازه-افشا بوکونم-خدارا شکر کنم کی مرا همت آهنین بدا تا بتانم-برارخاخوری یا-حفظ بوکونم-فریده یم از هرفرصتی کی بدست آوره -آیه خوخانه-خانه ایی کی درش همیشه به روی اون بازه–ناگفته نمانه-کی اون نیشابور نشه- من به زوراونا روانا-کودام-فریده مادم خورا-سرزنش کونه-چیره نتانست نمره بیشتری باوره-لااقل دانشگاه مشهد قبولا به-وبتانه بازم می ور بی سه وبتانه کمک حاله من ببه(باشه) -اون مرا-التماس بوکود-کی یکسال دیگرپشت کنکوربمانه-تا سال دیگرنمره بیشتر باوره- ومشهد درس بخوانه-اما من واناشتام به چند دلیل-اولا” یکسال از زندگی عقب دنکفه-دوما” دبیری هم خوبه-درکسوت دبیری بهتر تانه به جامعه خدمت بوکونه-چون رنج کشیده طبیبه-شاید بتانه اراده آهنین خودشا-به دانش آموزان آینده انتقال بدهه-هدف بزرگ من از-رفتن اون-کسب تجربه جدیدیه هم برای اون هم برای من-تا بعد از۸-۹سال زندگی برارخاخوری مشترک-جدا-ازهم زندگی کودان- یاد بگیریم وبه اون عادت بوکونیم-خواه ناخواه دیر یا زود اون جدایی اتفاق دکفه-فریده باید خلاصه ازدواج بوکونه ومستقل بوبوهه-اوایل کی بوشابو-بازهم غم سیما باموبو-سراغ من-روز وشب مثل زن-گریه کودیم-مثل مرغان پروبال کنده بوم-فریده هم به اون موضوع پی بوبوردابو-اما کم کم با-دوستان جدید-نوعی دیگری از زندگی یا -تجربه کودان دره-الان د-اون غیرازمن-هیچ کسا ناره-چون اونه نامادری هم سال پیش خوعمرا فاده شومره…..

هفته پیش کی فریده باموبو-خانه-اونا بوگوفتام اگرعی تا دختر خوب -سراغ داری-مره پیدا بوکون-کی کم کم منم کرا پیرا بوستاندرم-دوسه سال دیگر کسی رغبت نوکونه با من ازدواج بوکونه-اونه دیم تا پشت گوش قرمزا بوست-با خجالتی بوگوفت کرا ازمن خواستگاری کودان دری؟!-روزی کی من ترا بوگوفتام ازدواج بوکون -نوکودی-حالا یم باید-چندسال دیگرصبربوکونی تا من -فارغ التحصیل ببم ازاین ببعد نخوایم ترابگویم-داداش -البته اگراجازه بدهی-بعداونه دیلا بغض بیگیفت زار زار گریه بوکود-مراهم گریه بیگیفت -بوگوفتام چیره گریه کونی؟!بوگوفت تو چیره گریه کونی-آهان بوگوفتام تی “آهان” گفتنه بمیرم-من تی واستی گریه کونم-توچی واستی گریه کونی؟!

بلند بلند گریه بوکود وبا بغض وصدای ناله مانند بوگوفت آخه من ترا ازهمه چی تاودام-تی موی سپید ره بمیرم-هرچی موی سفید تی کله درون سبزا بوسته همه -فریده واستی یه-من اوشانه هما تره دوباره با مهر ومحبت سیاه کونم -وای فریده نه-کی زهرایه بدبخت وزلزله زده-زهرای سرراهی-زهرای بی پدر ومادر–اگر خدا-تمام می هویتا ازمن فاگیفت-بجای اون ترا-ازاون سردنیا باورد-ا-سردنیا-همانطوری کی مراباورد- ا-سر دنیا-من ایا-چی کونم-توایا -چی کونی–برارجان-تراخیاله کی زهرا انقدر بی معرفتا-تو تی جوانی یا-پای من خرج بوکودی -بعد من بوشم با کسی دیگرازدواج بوکونم-توقع داری خوشبخت هم ببم-نه-می خوشبختی فقط گرو-آغوش گرم تویه ازتو چی پنهان-اگرخدا-من وترا-حلال ندانه-من اون خدایا هم قبول نارم-مگر خودت نوگفتی

***********

(خدایا-تا خدا-خواستی دوخاندید-

-اذا زلزله الرضم بخاندید)

(مگر پنبه جوخاستابوخدا-گوشا-

-کی تا محشر به زیر گیل بماندید)

************

شومه بالا-خانه بو درخیابان

شیمه آبادانی باغ درخیابان

شیمه جغلان گهواره خدایا

چیره اونشب نهابو-زیر باران

**************

تو عا-شعران می واستی بوگوفتی-من بوم کی می گهواره زیر باران نهابو-تومرا پیدا بوکودی مثل یک مادر-ومهربان ترازپدرمره لالایی بخاندی-زهرایا بزرگا کودی -بوبوست ا-فریده کی تی پالی نیشته با عا-قد وقواره-تو چی گویی-تمام پوست وگوشت واستخوان من از تویه-بعد مره حرف زعن دری-چیه مرا دوست ناری؟!نتانی می آمرا ازدواج بوکونی؟!پس چیره مرا بزرگا کودی؟!-مثل گربه- مرا به گازا گیفتی -هی ازعا-خانه به اون خانه-ازعا-محل به اومحل بوبوردی-با ترس ولرز زندگی بوکودی تا مبادا-به چیزی متهم بوبوهی-کی هرگز نبی-؟!عیب ناره-زهرا یا- دوست ناری-لااقل فریده یا دوست بدار-فریده کی متعلق به تویه-چیره رودربایستی-کونی؟!مرابوگو کی ترا دوست نارمه-تا می خیال هم جمعا به-بیا می داستانا-بنویس-بذا(بگذار) تی دوستان بخواندیا با-تی همکاران ورفیقان مشورت بوکون- کی من به کی رسما-وآیا تو تانی مرادوست نداری یا-یانه؟!-من د-ازهیچ چی پروا نارم-تمام می دوستانه ماجرایا-تعریف بوکودام-هیچکس باورنوکود(نکرد)-کی هنوز-تو- آدنیا-بلبشو-عاجور آدم وجود بدارا-تو دکتری منم دبیر بم-بده-تراخوش نایه؟!می چوما-کی پرازآرسو (اشک) بو-پاکا کودام-بوگوفتام-فریده-توطی همین مدت کوتاه-کی ازمن دورابوستی-چی چیزایی یاد بیگیفتی-کاشکی ترا زودترروانا-کودیمه جای دیگ؟!تی سروگوش حسابی جنبه!!خداشاهده اگرتو-عی باردیگر-عاجور حرفانا-تکراربوکونی-د-برارخاخوری بین من وتو تمام-من حق نارم با احساس تو بازی بوکونم-تونم حق ناری بخاطر احترامی کی مره قایلی-مرا دوست بداری دوست بدار-اما نه برای ازدواج-!!

مگر من سگ وپیچی ام(گربه)کی خو زاکا بوخوره؟!من وتو۱۲-۱۳-سال باهم اختلاف سنی داریم-هرگز نتانیم ازدواج موفقیت آمیزی بداریم-بوشو-به امان خدا-تی درسا-بخوان-عی تا همسر خوب وشایسته تره انتخاب بوکون -منم کرا-تره-جهیزیه تهیه کونم-الان کم کم هینم(میخرم)کی بعد مرا فشار نایه-وقتی تونم حقوق بگیر ببی-مرا تاوان بده-نخایم ترا صدقه فادم-من تی بابایم-من تی برارم-همین-قبول ناری؟!بوشو دختر جان بفکر زندگی وآینده خودت بوبو-من اصلا” نخوایم ازدواج بوکونم-فریده هیچی نوگفت-اون روزوشب هم به سر بامو-امانم -راجع به اون موضوع د-هیچ گبی نزیم-فرداصبح زودهم اونا بوبوردام ترمینال موقعی کی کرا-ازماشین من پیادا بوسته بوگوفت پس مرا-اجازه بده-دراین باره فکر بوکونم-وازمی دوستان نظرخواهی بوکونم-هیچکس بهترازتونتانه مرا خوشبخت بوکونه-ترسم-دوباره سرنوشت مرا گرفتارا کونه-با این بی کس وکاری خیلی مشکل اگر گیرعی تا شوهر ناتو دکفام-قبوله؟!بوگفتام خوب وبدی شوهرهم مقدار زیادی به زن بستگی داره-ولی بعید دانم کی اگرزن خوب ببه! ودرزندگی مشترک سیاست خانه داری وشوهرداری بداره یک مرد زحمت کش وباغیرت قدرخوزن وزندگی یا -ندانه-ودر زندگی زناشویی بیمورد مشکل فراهم بوکونه-زن یک وظایفی درقبال خو شوهرداره-شوهرهم وظایف دیگری-که بایستی -برای رفاه حال خودشان ولذت بردن اززندگی بین خودشان تفاهم ایجاد بوکنند-فعلا” تره زوده به چنین مسایلی فکر بوکونی تمام تی هم وغم باید به تحصیل وموفقیت دران معطوف ببه فریده خسرا باحالتی که حاکی از قانع نشدن بوسوار-اتوبوس بوبست بوشو-منم واگردستام خانه-می شیفت کاری بعدازظهر بو-بدجورمی دیل ازحرفهابی فریده بیگفتابو-تصورش هم مره دشواربو کی با اون عروسی بوکونم تا چی رسه به عملی اش؟!

اما صحبت شوهر ناتو بوکود دوباره مرا پریشانا کود-تا حدودی راست گوفته طفلک کم شانس کی بو-مرا به دریایی تاودا-کی بیرون آمون ازاون دشوار بو-با جوانان امروزی کی اعتماد بنفس اوشان صفره زیادهم فریده بیراه نوگوفته اما باید منتظر تقدیر بینی شینیم تا بی دینیم امی ره چی رقم زنا!!! ومن باید درشوهر دادن اون نهایت دقتا-بوکونم چون بعد از ازدواج وضعیت فریده کلا” فرق کوده ومن کم کم بالاجبار باید اززندگی اون بیرون بیشابیم(میرفتیم)-بمانستابوم کی شوهر آینده اونا چطور توجیه بوکونما-کی رابطه من وفریده درطول قریب ده سال هم زیستی هرگز ازرابطه عی تا براروخواخور-فراترنشه یا-واین موضوع کوچیکی نوبو-کی من بتانم به راحتی شوهرآینده فریده یا -قانع بوکونم -وازدید مردم جامعه هم عملی ناپسند به شمارامه-وصوابی بو کی سیخا با کبالب سوجانه وجزغاله کودیه-ازطرفی کتمان نمودن موضوع هم آسان نوبو-دیریازود-شریک زندگی فریده به اون موضوع پی برده و مشکلات فراوانی اونه ایجاد-کوده-چون غیرازخدا کسی واقعا” نتانسته بفهمه می دیله درون چی بگذشته یا وگذر.اما مطمین بوم که کسی لااقل خورا نتانه گول بزنه-ومن با افکارپریشان به نتیجه برسام کی فریده هرچی بزرگترا به-می مشکل هم با اون بزرگتر وپیچیده تر بوهوسه (می شد)-تنها علاج -این مشکل بزرگ ازدواج من واون بو کی تانسه پایانی برهمه گرفتاریهای آینده من واون ببه-ومن به تنها چیزی که نتانستیم فکر بوکونم ازدواج با-اون بو تاچی رسد به عملی شدن ازدواج-نعوذ بالله هیچ چاره ایی ناشتیمه مگراینکه من وفریده با چند نفربزرگتر-یا مشاور خانواده مشورت بوکونیم-وبیش ازین ماجرایا -ازدیگران پوشیده نداریم یا به انتظار آینده بی نی شینیم- بدینیم خداوند بزرگ چی سرنوشتی آمی ره رقم زنه -ونوشتن ماجرا به صورت داستان تانسه اولین گام دراون تصمیم بزرگ بوبوهه

( پایان )

یک پاسخ ارائه کنید