فرشته

برو نوا زن تی پروباله

دانم کش کشانه رو جا داری

 

فارسی

به رخ نکش پروبال ات را

می دانم که در کهکشانها جا داری

یک پاسخ ارائه کنید