فرق بین سه واژه «نویشتن‌کس»، «بنویشته‌کس» و «نویسا» در زبان گیلکی

برای واژهٔ نویسنده سه مفهۊم مجزا در زبان گیلکی به شکل زیر وجود دارد:
۱- نیویشتن‌کس: کسی که توانایی ؤ قابلیت نوشتن را دارد:
مثال: حسن‌ئه نیویشتن‌کس نیه هنده وا خؤر بنویسی.
تؤضیح: حسن آدمی نیست که کار نوشتن را انجام دهد، حسن آدم نوشتن نیست، حسن بنویس نیست.
۲- بنویشته‌کس: کسی که نوشته‌ای را نوشته است.
مثال: ای متن ٚبنویشته‌کس’ نشناسم.
تؤضیح: نویسنده‌‌ی این متن را نمی‌شناسم، ما درمؤرد همان متن مشخص خبر می دهیم ؤ ممکن است کار نویسندگی توسط فرد مذکور ادامه‌دار نباشد.
۳- نیویسا: کاتب، نویسنده به طؤر عام، کسی که کارش نویسندگی است‌.
مثال: ای وچه اخر هیته پیش بؤشۊن یته پیلا نیویسا وکهه.
تؤضیح: اگر این پسر به همین شکل ادامه دهد نویسنده بزرگی می شود؛ کسی که کارش نویسندگی است.

در متۊن قدیمی زبان گیلکی عبارت «نویسااون» در ترجمه «کاتبین» آمده است.

یک پاسخ ارائه کنید