فرق «هندی» ؤ «أندی» در زبان گیلکی

هندی ؤ أندی دؤ قید مقدار هستند که اولی برای مقدار مشخص، و دومی برای مقدار نامشخص

🔰مثال در جمله:
هندی نؤن چره هگیتی؟
(=این مقدار نان چرا گرفتی؟/ مقدار نانِ خریده شده معلۊم است.)

أندی شۋم بزأم، وأکتم.
(=انقدر شخم زدم خسته شدم./ مقدار کار انجام شده نامعلۊم است.)

هندی ماهی کۊیه جی بیأردی؟
(هندی ماهی: اشاره به تعدادِ مشخص ماهی)

رۊخؤنه‌ء أندی ماهی دؤبؤ مۊ واغ‌‌آبؤم.
(أندی ماهی: اشاره به تعدادِ نامشخص ماهی)

 

🔰 مصطفی رحیمپۊر ٚ شعران ٚ دل:
هانی گۊیی هندی دینی نۊدؤنه/
دؤنه ولی ورأوره فۊرؤنه

آنی خیارء با دلار بخؤرده‌ٰ/
جۊجه‌أی بخالی کر ٚمار بخؤرده‌ٰ

یک پاسخ ارائه کنید