فرهنگ گیلکی بوسار

گردآوری فرهنگ واژگان زبان‏های بومی، بر غنای فرهنگ ملی یک کشور می‏ افزاید. فرهنگ گیلکی بوسار، گردآوری و تالیف پژوهشگر کهنه‏ کار و شاعر نامدار گیلکی؛ علی ‏اکبر مرادیان گروسی، هرچند چندان پرمدخل به نظر نمی‏رسد، اما در نوع خود گنجینه‏ ای گرانبها و حاصل تجربه‏ فرهیخته مردی با اندوخته ‏های گرانبار است. شاخصه‏ اصلی اثر حاضر را می ‏توان در مصدرهای متنوع گردآوری شده در آن و برخی واژگان تازه ‏یاب آن ذکر کرد.

پدیدآورنده “علی‌ اکبر مرادیان گروسی”

یک پاسخ ارائه کنید