فونچین/ نبند

چوماناَ فونچین

عالم،

فوگورده

 

برگردان:

چشم ها را نبند

عالم،

فرو می ریزد

یک پاسخ ارائه کنید