فوگوتن (ریختن) fugutən

صرف فعل گیلکی : «فۊگۊتن»/ فارسی “بر روی چیزی ریختن”

گویش شرق گیلان؛ کلاچای

این فعل در گویش‌های دیگر زبان گیلکی به صورت‌های فۊگۊدن، فۊکۊدن و فۊکۊردن نیز واگویه می‌شود.

توجه: ۊ (u)

———————————

صرف فعل:

¤ ماضی ساده (ریختم …) و ماضی استمراری (می ریختم …)

حالت نوشتاری:

 مثبت : فۊگۊتم  فۊگۊتی  فۊگۊت  فۊگۊتیم  فۊگۊتین  فۊگۊتن

 منفی : فۊنۊگۊتم  فۊنۊگۊتی  فۊنۊگۊت  فۊنۊگۊتیم  فۊنۊگۊتین  فۊنۊگۊتن

حالت گفتاری:

مثبت : فۊتم  فۊتی فۊگۊت فۊتیم فۊتین فۊتن

منفی : فۊنۊتم فۊنۊتی فۊنۊگۊت فۊنۊتیم فۊنۊتین فۊنۊتن

———————————

¤ ماضی ملموس (داشتم می ریختم …)

حالت نوشتاری:

مثبت : فۊگۊته دؤبؤم/  دبی/  دؤبؤ/  دبیم/  دبین/  دؤبؤن

منفی : فۊگۊته دننه بؤم/  دننه بی/  دننه بؤ/  دننه بیم/  دننه بین/  دننه بؤن

 حالت گفتاری:

مثبت : فۊته دؤبؤم/  دبی/  دؤبؤ/  دبیم/  دبین/  دؤبؤن

منفی : فۊته دننه بؤم/  دننه بی/  دننه بؤ/  دننه بیم/  دننه بین/  دننه بؤن

———————————

¤ ماضی تمنایی (می ریختم …)

 حالت نوشتاری:

 مثبت : فۊگۊته نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 منفی : فۊگۊته ننابؤم/  ننابی/  ننابؤ/  ننابیم/  ننابین/  ننابؤن

 حالت گفتاری:

 مثبت : فۊته نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 منفی : فۊته ننابؤم/  ننابی/  ننابؤ/  ننابیم/  ننابین/  ننابؤن

———————————

¤ ماضی نقلی (ریخته ام …)

 حالت نوشتاری

مثبت : فۊگۊتأم  فۊگۊتأی  فۊگۊته  فۊگۊتأیم  فۊگۊتأین  فۊگۊتأن

منفی : فۊنۊگۊتأم  فۊنۊگۊتأی  فۊنۊگۊته  فۊنۊگۊتأیم  فۊنۊگۊتأین  فۊنۊگۊتأن

 حالت گفتاری:

مثبت : فۊتأم  فۊتأی  فۊته  فۊتأیم  فۊتأین  فۊتأن

منفی : فۊنۊتأم  فۊنۊتأی  فۊنۊته  فۊنۊتأیم  فۊنۊتأین  فۊنۊتأن

———————————

¤ ماضی بعید (ریخته بودم …)

 حالت نوشتاری:

مثبت : فۊگۊته  بؤم /  بی  /  بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

منفی : فۊنۊگۊته  بؤم /  بی  /  بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

 حالت گفتاری:

مثبت : فۊته  بؤم /  بی  /  بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

منفی : فۊنۊته  بؤم /  بی  /  بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

———————————

¤ ماضی التزامی (ریخته باشم …)

 حالت نوشتاری:

مثبت : فۊگۊته بۊم/  بی/  بۊ/  بیم/  بین/  بۊن

منفی : فۊنۊگۊته بۊم/  بی/  بۊ/  بیم/  بین/  بۊن

 حالت گفتاری:

 مثبت : فۊته بۊم/  بی/  بۊ/  بیم/  بین/  بۊن

 منفی : فۊنۊته بۊم/  بی/  بۊ/  بیم/  بین/  بۊن

———————————

¤ ماضی نقلی مستمر ?

 حالت نوشتاری:

مثبت : فۊگۊته دأرم/  دأری/  دأره/  دأریم/  دأرین/  دأرن

منفی : فۊگۊته ندأرم/  ندأری/  ندأره/  ندأریم/  ندأرین/  ندأرن

 حالت گفتاری:

 مثبت : فۊته دأرم/  دأری/  دأره/  دأریم/  دأرین/  دأرن

 منفی : فۊته ندأرم/  ندأری/  ندأره/  ندأریم/  ندأرین/  ندأرن

———————————

¤ ماضی ابعد ?

 حالت نوشتاری:

مثبت : فۊگۊته دأشتم/ دأشتی/ دأشت/ دأشتیم/ دأشتین/ دأشتن

منفی : فۊگۊته ندأشتم/ ندأشتی/ ندأشت/ ندأشتیم/ ندأشتین/ ندأشتن

 حالت نوشتاری:

 مثبت : فۊته دأشتم/ دأشتی/ دأشت/ دأشتیم/ دأشتین/ دأشتن

 منفی : فۊته ندأشتم/ ندأشتی/ ندأشت/ ندأشتیم/ ندأشتین/ ندأشتن

———————————

¤ مضارع اخباری (می ریزم …) و مضارع التزامی (بریزم …)

 حالت نوشتاری:

 مثبت : فۊکۊنم  فۊکۊنی  فۊکۊنه  فۊکۊنیم  فۊکۊنین  فۊکۊنن

 منفی : فۊنۊکۊنم  فۊنۊکۊنی  فۊنۊکۊنه  فۊنۊکۊنیم  فۊنۊکۊنین  فۊنۊکۊنن

 حالت گفتاری:

 مثبت : فۊنم  فۊنی  فۊنه  فۊنیم  فۊنین  فۊنن

 منفی : فۊنۊنم  فۊنۊنی  فۊنۊنه  فۊنۊنیم  فۊنۊنین  فۊنۊنن

———————————

¤ مضارع ملموس (دارم می ریزم …)

 A

 مثبت : فۊگۊته درم/  دری/  دره/  دریم/  درین/  درن

 منفی : فۊگۊته دننم/ دننی/ دننه/ دننیم/ دننین/ دننن

 B

 مثبت : فۊته درم/  دری/  دره/  دریم/  درین/  درن

 منفی : فۊته دننم/ دننی/ دننه/ دننیم/ دننین/ دننن

———————————

¤ فعل امر :  فۊکۊن  (بریز)
¤ فعل نهی :  فۊنۊکۊن  (نریز)

 

¤ مثال :  پلا سر خۊرۊش فۊکۊن (=رو پلو خروش بریز)

یک پاسخ ارائه کنید