فۊسۊسن (فرۊریختن) fususən

 صرف فعل گیلکی فۊسۊسن/ فارسی فرۊریختن

 

¤ ماضی ساده (فرۊریخت) » فۊسۊس /fusus/

———————————

¤ ماضی نقلی (فرۊریخته) » فۊسۊسه

———————————

¤ ماضی بعید (فرۊریخته بۊد) » فۊسۊسه بؤ

———————————

¤ ماضی ملموس (داشت فرۊمی‌ریخت) » فۊسۊسه دؤبؤ

———————————

¤ مضارع ملموس (داره فرۊمی‌ریزه) » فۊسۊسه دره

———————————

¤ مضارع اخباری (می‌ریزه) » فۊسنه /fusənə/

———————————

¤ مضارع التزامی (بریزه) » فۊسه

یک پاسخ ارائه کنید