فیروزه خئنم

ایمشب هفتمین گیل قصه به شوما تقدیم کونیم.
نام قصه : فیروزه خئنم
نیویشتن کس : مژگان عطر چیان
دچین ویچین : اردشیر لرد

یک پاسخ ارائه کنید