قدیمه یاد

گیله قصه : گیلˇقصه یأ خوش بأمویید.

ایمشبˇقصه: قدیمه یاد

گویش: رودسری

دیچین واچین(ادیت): اردشیر لرد

قسمتی از داستان امشب:

. ای راشئه بدی ؟ چندی ساختمون چائودن ….

بیجارونه همه خوشکائودن …

بازون پور پوره موش سولاغ چائودن خودا تومونم فورشنن …

اوزمت تابسونه همئم ای وادی میون ای آزاد داره بون نیشتم .یه بادی زه ادم یخ گود…

الون د باد م امی جی قار بئوده …

بئوتم : چندی صئرا بو ای وادی …

چنته فوتبال جیگا دئشتیم …

نیابکون ! اندی قبر بکنسن منی راه بشی …

بگوت : انئرکله چه نگونی؟…

بشو بین چی بکئشتن ! همه خونه چائودن .اندی آدم معلوم نیه کوراره جی بومئن ..

یک پاسخ ارائه کنید