قلعه رودخان – شعر

یاداستاد شیون فومنی-گرامی باد

 

شیونٍ شعرمثه آبه قلعه روخانه

لپه هف دغنان..وقته سیله وارانه

 

گیلکی لهچه رمق تازه بی گیفت از”شیون”

اون مسیحا نفس ….شعر گیله اوخانه

 

گیله مردانه واسی غش کودی “شیون” بعلی

چون تمام سخنش درده گیله مردانه

 

اهل گیلانه ره چون مولوی یه- درمنبر

هیچ اکابر نوشاعی-مثنوی از برخوانه

 

****************************

 

گهی ماشا -اوسانه -ییش پته کایا*-جهانه

یورقه اسبا-گهی تا نذری آقا دارفورانه

 

امرو آق معلم زاک وزوکانا-فردا-ولی

شیون جا چی واسی-سرجاکشه زندانه؟

 

ایزه گوفته -می سبیل مرده براقوشا- بیا

ایزه درخوف ورجا بیدل وسرگردانه

 

دسکلا شیب زعن وهوکودانا-کاری- ناره

دایما” درطلب خوشرف وعرفانه

 

ازطبیعت تافیزیک-ورزش تا کاشت وکاری

درهمه حال وهوا-کوک شده ومیزانه

 

چون نخواستی کره قوقو واسی چهچه بزنه

آمی بولبوله -اگر کولکاپیسه تهرانه؟!

 

پاجه فومن -ننه بیرون -ولی عالمگیره

آدرس “روشنا”درملک خراستان نانه؟!

 

 

یک پاسخ ارائه کنید