لابدان/ تارعنکبوت

لابدان بزه اتاقاَ

درَجک،

دَراَ فاندیره

 

برگردان:

تار عنکبوت زده اتاق

پنجره،

به در نگاه می کند

یک پاسخ ارائه کنید