لاجونی ایشتو زئین 13

ایشتو زئن= درلفافه سخن گفتن/به در می گویند و منظور این است که “دیوار” بشنود!
در گویش لاهیجانی، به گفته کنایه آمیز، ”ایشتو زئن” گفته می شود و این کنایه ها در حضور آن کسی که منظوراو است، به کار برده می شود.
به قلم و با پژوهش؛ محمود اصغری/نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

*******************************

تصویر ؛ گندم نمای جو فروش(دورویی)

لاجونی گَب /ایشتو زیئن/”اندرز کُن ما شرمی نَدانه!

لاجونیئن وقتی اینن و ایشتونَن که یه نفر، کارهای بد اَنجوم دِنه و گبونَ زشت از دَهَنش دَر اَنه، ابتو ایشتو زیئنن:” می جونه-ی/ اندرز کونه ما، شَرمی نَدانه!”

برگردان به فارسی:
لاهیجانی ها، آن گاه که می بینند و می شنوند که یک نفر، کارهای زشت انجام می دهد و حرف های زشت از دهانش در می آید، این زبانزد را بکار می برند:
” کسی که به دیگران نصیحت می کند، خودش الگوی رفتاری نامناسب است و از گفتارو رفتار زشتش، شرمگین نیست!”

درخواست؛ ” بیاییم با حرف ها و نوشته هامون، همخوانی داشنه باشیم!”

 

 

*******************************

تصویر ؛ باش تا صبح دولتت بدمد!

موضوع: هَله سَرسَر ببیشته(کنایه)

باش تا صبح دولتت بدمد/کاین هنوز از نتایج سحر است.
بیتی از شاعر نام آشنا؛ کمال الدین اسماعیل

لاجونیئن هروقت که خواسَن در مورد این که؛ ” هَله اوله کاره، بیس آخره کاره بیئن، ایشتو بزنن، ایتو گوتَن:
هَله سَرسَر ببیشته! “

برگردان به فارسی= حالا اول کاراست، تازه قسمت سطحی گوشت، سرخ شده است. حالا باید آخرش را ببینی!. تا بفهمی که به چه کار غیر منطقی و نادرستی دست زده ای!

بله؛” هَلا سَرسَر ببیشته/ کوره بَدی تو!
باید که به آخرو عاقبت کاری که دست می زنیم، فکر کنیم.

 

جون ساق ببین

 

یک پاسخ ارائه کنید