لاجونی ایشتو زئین2

ایشتو زئن= درلفافه سخن گفتن/به در می گویند و منظور این است که “دیوار” بشنود!
در گویش لاهیجانی، به گفته کنایه آمیز، ” ایشتو زئن” گفته می شود و این کنایه ها در حضور آن کسی که منظوراو است، به کار برده می شود.
به قلم و با پژوهش؛ محمود اصغری/نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

 

*******************************

سوتوروف(سوروف)

دانه رنگی گیاهی که بین خوشه های برنج روییده می شود و همراه برنج، گاهی درکیسه برنج دیده می شود و دور ریختنی است.
آن گاه که در جمعی گفته می شود؛ ” سوتوروف“، کتایه این واقعیت هشداردهنده است که؛ ” بین خودی ها یک مزاحم و وصله ناجور حضور دارد!
مثال؛ زاکون؛ موواظیب ببین، یکته سوتوروف اَمه میئن ایسا(وصله ناجور)
برگردان؛ بچه ها؛ مواظب نوخاله ای باشید که درجمع مااست! /کسی که وصله ناجوری است!

 

١. قاتوک بوده

کنایه از سن وسال دارو با تجربه است
قاتوک= خورشت

 

٢.پیله کوت

کنایه ازجسور بودن و حرف های گُنده زدن
پیله= بزرگ
کوت= سنگدان مرغ

 

٣.سنگه خوج

کنایه از آدم های انعطاف تاپذیر
سنگه= مانند سنگ، سفت
خوج= گلابی محلی گیلان

 

۴. لیسکه

کنایه از سَمِج بودن

 

۵.تره تنگوله ی

کنایه از جوان و کم تجربه بودن
تَره= تازه
تنگوله= تلنگُر

 

 

یک پاسخ ارائه کنید