لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی101

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

پیندوز= پینه دوز

پینه دوز :
کسی که پیشه‌اش پینه کردن کفش‌های پاره و کهنه است. پاره دوز، کسی که کفش های کهنه و پاره را می دوزد.

_ گوشت کو=  گوشت کوب
_ صَف گوشت=  گوشت لُخم
_ گوش دَن=  گوش کردن
_ گوشوی=  گوش خیزک
_ گوش کَرکُونَی=  گوش خیزک
_ پیندوز=  پینه دوز
_ گوش دَن=  گوش دادن
_ گوتَن=  گوشزَد کردَن
_ گوش هَکَشِن=  گو‌شمالی
_ دَریا گوشیْ=  گوش ماهی
_ گوشوَر=  گوشواره
_ کونج=  گوشه
_ نیشدَر=  گوشه دار(سخنی که به جُز معنی آشکار، معنی دیگری که منظور گوینده است، در آن نهان باشد.)
_ اِشتُوْ زِن=  گوشه زدن/ به کنایه گفتن
_ کَنَره گیتَن=  گوشه گیری
_ گول=  فریب
_ گول خُردَن=  فریب خوردن
_ گول زِن=  گول زدن
_ تیف=  گَوَن(گیاهی خاردار، که از بعضی گونه های آن کتیرا می گیرند وبرخی را در سوخت به کار می برند.)
_ جور-وَ-جور=  گوناگون
_ دیم کول=  گونه/ لُپ
_ کَندَل کیسه=  گونی

 

یک پاسخ ارائه کنید