لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی102

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

توت دونه خوری، توت باغُ مِن= خوردن توت در توتستان

_ جور وَ جور=  گوناگون
_ جَوَهیر نَشُنْ=  گوهرنشان
_ زَوُنْ=  گویش
_ گو تَن کَس=  گوینده
_ گَوَره=  گهواره
_ وَنیشه= گیاه تازه رسته
_ گیج بُنْ
_ گیج گودَن=  گیج کردن
_ شَقیقَه=  گیچگاه
_ وَیْتَن=  برافروختن آتش
_ گیراَردَن=  گیر آوردن
_ گیر دَکَتَن=  گیر افتادن
_ گیر دَشتَن=  گیر داشتن
_ گیردَنْ=  گیردادن
_ گیرگوذَن=  گیر کردن
_ دَمَسَن=  گیرگردن
_ توت دونه خوری ، توت باغَ مِن=  خوردن توت در توتستان
_ هَیْتَن کَس=  گیرنده
_ گیوه دوج=  گیوه دوز
_ گیوه دوجی=  گیوه دوزی

 

یک پاسخ ارائه کنید