لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی107

لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

لیلَنْگوله= آفتابه سفالین

_ لیلَنْگوله= آفتابه سفالین
_ آو چَه= چاه آب
_ دوخالَنگی= وسیله ای برای آب کشیدن از جاه
_ بیدَره= سطل برای آب کشیدن از چاه
_ چَه هیل= پرسیاوشان ( گیاهی که در دیواره چاه های قدیمی روییده می شد.
_ چَل= وسیله ای که باطناب، آب از چاه می کشیدند.
_ چَپ دَکَتَن= لَج افتادن
_ یِه کولی= لجبازی
_ وَخت= لحظه/ زمان
_ جوش= لَحیم
_ جوش دَن= لحیم کردَن
_ جُنْ بَرهنه= لُخت
_ جُن بَرهنه بُن= لُخت شدن
_ جُن بَرهنه گودَن= لُخت کردن
_ تیکه= لَخته
_ سَف= گوشت بی استخوان

 

یک پاسخ ارائه کنید