لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی109

لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

گیجگالی= قلقلک

_ گیجگالی= قلقلک
_ گیجگالی دَن= قلقلک دادن
_ گیجگالی اَمَن= قلقلک آمدن
_ گیجگال= جنجال گر/ سروصدا به پاکُن
_ لَق بُن= لَغ شدن
_ لَق گوذَن= لَغ کردن
_ دَرَزه دَن= لِفت دادن/ طول دادن
_ دوزی گودَن= لِفت و لیس کردن
_ جوتی= لُکتَت
_ لَکّه دار گوذَن= لَکّه دار کردن
_ لَکّه پَکَ گوذَن= لکه گیری
_ لَقَد= لَگَد
_ لَقَد تودَن= لَگد انداختن
_ لَقد خوردَن= لَگَد خوردَن
_ لَقَد زِن= لگد زدن
_ لَقَد زِن= لگد کردن
_ لَقد ذَمَج بُن= لَگد مال شدن
_ لَقَد دَمَج گودَن= لگد مال کردن

 

یک پاسخ ارائه کنید