لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی110

لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

دَس کَلازِنْ= کف زدن برای ابراز خوشحالی وتشویق

_ دَس کَلا زِنْ= کف زدن برای ابراز خوشحالی و تشویق
_ ‌ شادَمونی گوذَن= شادی کردن
_ شاباش هَدَن= به عروس و دامادهدیه دادن
_ رَقَصی گودَن= رقص کردن
_ سازنچی= نوازنده ساز و نقاره
_ عَقَد کُنی= مراسم عقد عروس و داماد
_ جَهَز کنی= برای عروس، جهیزیه جمع وجور کردن
_ جَهَز بَری= بردن جَهیزیه به خانه عروس و داماد
_ لَگَنچه= تَس
_ کوچَ لَگَنیْ= لَگَن کوچک
_ تِرمَ دَن= لَم دادن
_ لَم بُن= فلج شدن
_ لَگ= لِنگ
_ شَل شَلی= لَنگان لَنگان
_ شَلَ شَلی شون= لنگان لنگان رفتن
_ لنگر تُدَن= لنگر انداختن
_ معطَل نَنْ= لنگ کردن
_ معطل بُن= لنگ ماندن
_ لینگه= لِنگه
_ لینگه به لینگه بُن= لنگه به لنگه شدن

 

 

 

یک پاسخ ارائه کنید