لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی111

لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

پیلیس= نیشگون

_ پیلیس=  نیشگون
_ پیلیس گیتَن=  نیشگون گرفتن
_ شیطونی گوذَن=  شیطنت کردن
_ جَپ چَپ نیگا گودَن=  خصمانه نگاه کردن
_ وَنگ زِن=  گریه کردن
_ وَنگ اَردَن=  به گریه انداختن
_ موس بَرده=  دلخور/ غمگین
_ جوراف لینگه=  لنگه جوراب
_ دَرخَله=  لَنگه دَر
_ پَشمه بَقَله=  لوبیای چشم بلبلی
_ لوچ=  چپ چشم
_ لیسکه=  لوس
_ لیسکه بُن=  لوس شدن
_ اَشَ بُن=  لِه شدن
_ اَشَ گوذَن=  لِه کردن
_ اَشَ لَش=  له شدن
_ اَشَ بُ=  لهیده/لِه شده
_ عورضه=  لیاقت
_ عورضه ذَشتَن=  لیاقت داشتن
_ لیسک=  لیز
_ لیسک خوردَن=  لیز خوردن

 

 

یک پاسخ ارائه کنید