لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی114

لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

اله تی تی= ماه

_ اله تی تی=  ماه
_ماسو=  مهتاب (نامی برای دختران گیلان)
_ مَه تُو=  مهتاب
_ شوْ=  شب
_ وارون تی تی=  گُل زردی که به صورت خورو دربهار می روید.
_ شوْ پَر=  شب پره
_ مُنسَنی=  ماندنی
_ بومُنَسه=  مانده(غذای مانده)
_ مورسون=  مانند
_ مَ گیتَن=  ماه گرفتگی
_ کولَبیج=  ماهی تابه
_ کُلی خُریْ=  ماهی خوار
_ آب دار=  اَوکی
_ خَسَن=  مایل بودن
_ مَس مَیه=  مایه ماست
_ اونس ویتَن=  مانوس بودن
_ جوربُن=  مانوس بودن
_ اونس ویتَن=  مانوس شدن

 

 

یک پاسخ ارائه کنید