لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی115

لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

وَنگ= گریه

_ موس بوده= چهره درهم فرورفته و مغبون
_ وَنگ بَزه= گریه کرد
_ وَنگ زِدَره= گریه می کند
_ وَنگ بَزِه بو= گریه کرده بود
_ وَنگ بَزه چیشم= چشم گریه کرده و اشک آلود
_ وَنگَ صدا= صدای گریه
_ می دیله سَرَ غوقه= غُصه دلم
_ تَم تیم بَزه= ساکت
_ مورغونه بودَه= حادثه ای ایجاد کرده است.
_ بَددَهَن= کسی که واژگان بی ادبانه بکار می برد.
_ نَکونه= مبادا
_ وَصل گودَن= متصل کردن
_ چَچول باز= متقلّب
_ موتَکه= مُتکا
_ فیس ایفَده ای= متکبّر

 

 

یک پاسخ ارائه کنید