لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی116

لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

حَمبوم تَس= طاس حمام/ ظرف مسی کوچک و بزرگ در حمام های قدیمی

_ تَس=  ظرف گودی که در خانه و گرمابه کاربرد داشته است.
_ کوچه تَس=  ظرف کوچک (طاس کوچک)
_ پیله تَس=  ظرف بزرگ (طاس بزرگ)
_ خَموم تَس =  طاس حمام
_ لب خیارکی تَس=  ظرف با لبه لب خیارکی
_ دلّاک=  کارگر حمام
_ حَموم قُروق=  اختصاص گرمابه برای زنی که زایمان کرده بود.
_ بیزَر=  متنفر
_ مولتفیت بُن=  متوجه بودن
_ مولتفیت گودَن=  متوجه کردن
_ توقُ دَشتَن=  متوقع بودن
_ فُرصت دَن=  مجال دادن
_ هَچی=  رایگان
_ دَس گردَن=  مُج
_ پِ گردن=  مُچ پا
_ سیفت=  مُحکم
_ سیفت بُن=  محکم بودن
_ سیفت گوذَن=  محکم کردن
_ مَخَل نَنْ=  اعتنا کردن
_ غَیب بُن=  ناپیدا شدن
_ موقووَبُن=  محو شدن

 

یک پاسخ ارائه کنید