لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی118

لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

 

خوندَش= پژواک

_ خوندَش=پژواک/ انعکاس
_ خوندَش دَشتَن= پژواک داشتن/ انعکاس داشتن
_ خوندَش دَنه= پژواک دارد
_ تین گیلی= بلندای هر مکانی/ قُله کوه
_ دامون= دامنه کوه
_ گالش= کوهپایه نشین و دام دار
_ گالِش شْو نشین= شب نشینی مردمان گالِش
_ شُو چَره= خوراکی های شب نشبنی
_ نَش کَش= مُرده کش
_ نَش کَشی= مُرده کشی
_ مَردَکی= مَردی
_ نَخُوشی= ناخوشی/ مریضی
_ کَرکْ= مرغ
_ بیلی= اُردک/مُرغابی
_ مَرغزار= صَرا
_ دَوَ= دارو/ مرحم
_ نَخُشی= مریضی/ بیماری
_ نَخُش بُن= بیمار بودن
_ مریضخُونه= بیملرستان
_ بَغ= باغ/ مزرعه
_ وَچیشتَن= چشیدن/ مَزمَزه کردن
_ موشتولوق= مُژدگانی

 

یک پاسخ ارائه کنید