لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی120

لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

سیفتال= زنبور

_ سیفتال= زنبور
_ سیفتال کمر= کَمر باریک
_ عَسَله مَگَس= زنبورعسل
_ سیفتال بَگَشته= زنبور نیش زده است.
_ میجیک= مُژه
_ موسَفیر= مسافر
_ موسَفیر خُنَه= مسافرخانه
_ یگمیزون= مساوی
_ مووَلْ= مستراح/ توالت
_ رَس= مستقیم
_ بَسَر= مسلط
_ بَسَر بُن= مسلط شدن
_ بَسَر گوذَن= مسلط کردن
_ مسَلْمون= مسلمان
_ دَندون شُر= مسواک
_ دَندون شُسَن= مسواک زدن
_ کَر کُن= مُسهِل
_ میرسی= مِسی(ازجنس مِِس)
_ رَشتَ زَن= آرایشگر بانوان
_ چیکَل= مُشت
_ موشورفه= مَشرَبه(ظرفی مِسی که با آن آب بر سرو تن می ریزند.)
_ مَشَ= مُشرِف(خانه یا ساختمانی که از آن جا بتوان خانه یا ساختمان دیگری را دید.)
_ مَشَ بُنْ= مُشرف بودن

 

یک پاسخ ارائه کنید