لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی125

لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

فِرفِری مو= موی مجعد

_ فِرفِری مو= موی مجعد
_ را- مو= موی صاف
_ دیم= صورت
_ چیشم= چشم
_ مَیمُون بُن= مهمان شدن
_ مَیمُونی گیتَن= مهمانی دادن
_ دیرین= میان
_ مِن= میانه
_ دوْ بَهَم زِن= به هم زدن یک رابطه خوب
_ کَتَله مِخ= میخ کوچک
_ مِخ زِن= میخ زدن
_ تورشَ-شیرین= میخوش
_ مَیْدُون= میدان
_ سَر رَس اَردَن= میزان کردن
_ میلْ میلی پَرچه = پارچه راه راه
_ میوه چِن= میوه چیدن

 

یک پاسخ ارائه کنید