لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی128

لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

کَلْم. آ. جین= کِرمو/کِرم خورده

_ کَلْم. آ. جین= کِرمو/ کِرم خورده
_ کَلْم. آ. جین توج= بِهَ کرم خورده
_ کَلْم= کِرم
_ کَلْمَ کوتو= کِرم کدو
_ گَزمَقَر= جایی برای گاززدن
_ گَز بَزه خوج= خوج گاز زده(گلابی بومی گیلان)
_ گَز خَله= دندان
_ عَمَلی گَز= دندان عَملی(مصنوعی)
_ نَ بَلَد= ناشی
_ حَرف گوش نَکُن= نافرمان
_ یَقی گری= نافرمانی
_ نَچَری= ناچار/ ناگزیر
_ نوته= ناگفته
_ یگ دَفه= ناگهان
_ نَله= ناله
_ نَله گودَن= تاله کردن
_ ایسم=نام
_ ایسم نیویسی= نام نویسی
_ کَغذْ= نامه
_ کَغَذْ نیویشتن= نامه نوشتن
_ پوس چی= نامه رسان
_ نُنْ= نان
_ نُنْ پَتَن= نان پختن
_ هَچ هَچی نون= نانَ بی خورشت
_ پَلَه خور= نان خور
_ قَتوک= خورشت
_ نُنْ جَ= جای نان/ سبد نان
_ نُوْ= قایق کوچک

 

یک پاسخ ارائه کنید