لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی129

لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

سینه آو گودَن= شنا کردن

_ سینه آو گودَن= شنا کردن
_دریا کول= موج دریا
_ روخونه= رودخانه
_ پورد= پُل
_ نُوْ دون= ناودان
_ کَلْ= خام/نپخته
_ فوشُنْ= نثار
_ جُنْ فوشُن= جان نثار
_ شوم= نحس/ نافرخُنده
_ نخ درگَنِن= نخ کردن
_ اَوْ نوخوتیْ= آب نخود
_ گولَ نوخوت= نخود چی
_ جَنَس= خسیس
_ مَزَنّه= نرخ
_ سَردی= نردبان
_ دَستَک= نرده
_ دَسّیک= نرده
_ وَرجه= نزد
_ توم= نشا
_ نَم پس دَن= نشت کردن
_ بخیل= نظرتنگ
_ سرصورت= نظم
_ سرصورت دَن= نظم دادن
_ جَگَله= نعره
_ جَگله زِن= نعره زدن
_ نَل گودَن= نعل کردن

 

یک پاسخ ارائه کنید