لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی130

لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

دُخُوندَن= صدا زدن

_ دُخُوندن= صدا زدن
_ دُخون- واخون= صداکردن و پاسخ شنیدن
_ اَوجا= جواب
_ اَوجا دَنْ= جواب دادن
_ خوندَش= پژواک
_ خواخور= خواهر
خواخور زَه= خواهر زاده
_ بَرار= برادر
_ بَرارزه= برادرزاده
_ کولهَند= نفهم
_ نَقَل= قصه
_ نَخشه= نقشه
_ نَخشه ویتَن= نقشه برداشتن
_ نَخشه کَشِن= نقشه کشیدن
_ دَشتَن= نگهداری
_ دیل وَپَس= نگران
_ دیل وَپَس بُن= نگران بودن
_ دیل وَپَسی= نگرانی
_ کورپبچه= نمک نشناس
_ مَستوره= نمونه
_ هَلونه= نَنو
_ پیچَک= نوچ/چسبناک
_ چیشمَ سو= نورچشم
_ اَفْتو= نورخورشید
_ چیم جیم= نورستاره
_ مَتُو= نورماه

 

یک پاسخ ارائه کنید