لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی135

لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

چراغ لوله= لوله چراغ و فانوس و…

_ وا= باز
_ وَگوده= گشاده
_ وَدَشتَنْ= واداشتن
_ اَمَنْ= آمدن
_ اَبَردَنْ= آوردن
_ واپَلکَسَن= وارفتن
_ واپَلکَسه= وارفته
_ مَلَّق زِن= وارو زدن
_ وَرَکینه= وارونه
_ وَرَکینه گودَن= وارونه کردن
_ وَبُنْ= واشدن/ شُکُفتن
_ وَگوذَن= بازکردن/ واکردن
_ هَدَنْ= واگذاری
_ وَگویَ گودَن= واگو کردن/ بازگو کردن
_ وَمونسَن= واماندگی
_ چَرَکْ= وَجَب
_ چَرَکْ زِن= وَجَب کردن
_ ویجین= وجین (کندن علف های هرز)
_ ویجین گودَن= وجین کردن
_ دیرَزه روده= ورّاج/ پُرحرف
_ وَدَسَن= وَر آمدن/جدا شدن چیزی ازچیزدیگر، که با آن چسبیده بوده است.
_ نُنْ چو= وردَنه
_ دیراز رودَگی گودَن= وِر زدَن/پُرحَرفی کردن
_ وَرشیکینِنْ= ورشکست شدن
_ وَربَشکَنه= ورشکسته
_ اَمَ= وَرم
_ اَمَ گودَن= وَرم کردن
_ مَسَنٌ= وَرم کردن

 

یک پاسخ ارائه کنید