لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی139

لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

دی یاره= دایره زنگی

_ سازنچی= کسی که سازی می نوازد.
_ دی یاره= دایره زنگی
_ رَقاصی= رقص
_ قحطَمه= نوعی نخ زخیم که بیشتر برای بستن سرکیسه های برنج استفاده می شود.
_ قَلی نَهار= صبحانه
_ کَتَکْ= جوجه بزذگ شده و جوان
_ گوُ مَگسْ= مگس بزرگ
_ گولی= گلو
_ لَشْ= آدم شُل و وِل
_ ماشه= اَنبُری فلزی برای جابه جا کردن زغال منقَل
_ میلوم= نوعی مار
_ نینَه کی= بخش های حساس چشم های انسان
_ هَلی= آلوچه
_ خَلی= آلوچه
_ اَجیکه= کِرم های ریز
_ ازازیل= شیطان/ناآرام
_ اَلَم شَنگه= هیاهو
_ اَبچین= پلاستیک
_ بَتَرکَسه= تَرک برداشته
_ پیچِه- شَل= گربه وحشی
_ جَلْف= ژرف/ عمیق
_ جول= گونه
_ چَپَر= دیواری که باچوب، دور باغ را محصور می کنند.

 

یک پاسخ ارائه کنید