لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی140

لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

نَمکار= طَبَقَ سفالین، ویژه ساییدن سبزی و…

_ چوچار= مارمولک
_ چوچای= پستان
_ دار= درخت
_ دَجکَسه= چسبیده
_ دَخیسه= خیس خورده
_ دَخوس بازی= قائم باشک بازی
_ دَمَردَه= غرق شده
_ دَمَردَن= غَرق شدن
_ شوکُمَییته= حامله شده
_ فَتَرکَسه= حمله ور شده
_ فَتَرکَسَن= حمله ور شدن
_ کَتَلْ= چارپایه
_ کَتیر= چانه/ فَک
_ کَتیرگودَن= بُغض کردن
_ کَلَه= اُجاق قدیمی
_ کَله خَکْ= خاکستر
_ کُلَشْکَن= مُرغ مادر
_ کوشتای= کوچک
_ کول= شانه
_ کین سو کونَیْ= کِرم شب تاب
_ نَمکار= طَبَق سفالین، برای ساییدن سبزی و…
_ گَلَفْ= با فاصله/ کم پُشت
_ میجیک= مُژه
_ نوم فَکَتْ= یک نوع فُحش (از نام و اعتبار بیفتی)

 

 

یک پاسخ ارائه کنید