لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی141

لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

پیچهَ- شَلْ = گربه وحشی

_ واجور دَنه= خیرو برَکت دارد
_ وَخیسه= نَم گرفته
_ وَخوب= واقف/آگاه
_ پیچه- شَل= گربه وحشی
_ وَرْ= گیج
_ وَروَره= گُشاد
_ وَروَره زیبیل= زنبیل خیلی بزرگ
_ وَمَتَن= گَشتَن
_ وَمَج= بگَرد
_ وَمَتَه= گشته
_ ویریس= برخیز
_ ویلیسکین= نیشگون
_ ویلیسکین گیتَن= نیشگون گرفتن
_ وی یای= خَشره
_ هَچَی= اَلَکی
_ هَنده= بازهم/ دوباره
_ دَخوتَن= قایم شدن
_ اَمه دَری= می آیی
_ واجوردَشتَن= خیرو برکت داشتن

 

یک پاسخ ارائه کنید