لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی143

لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

دَخوس بازی= قایم باشک بازی

_ بَرَنده= برهنه
_ رادَکَتَن= راه افتادن
_ بَد شلوار= شهوتران
_ بَرَنج= فلز(آمیزه مس و روی)
_ به رُخْ کَشِن= به رُخ کشیدن
_ بَسّه گودَن= شرط بستن
_ گول اَمَنْ= نشئه شدن/ سرخوشی
_ بَلته= دروازه پَرچین
_ وَلگ= برگ
_ بَلَ گوش= گوش پهن و بزرگ
_ بَلگَه= برگه
_ بُنچاق= قباله/ سند مالکیت
_ بوبَردَن= پی بردن
_ بَدوج- وادوج= دوخت و دوز
_ بوز= بُز
_ بوزریش= ریش بُزی
_ بُنْ= شدن
_ بو- کَشِن= بوکشیدن
_ بَهم زِن= قطع رابطه کردن
_ بیشتَن= برشته شدن
بی کَله= بی شعور
_ بَنیشته لاکو= دختر تُرشیده
_ پِئر= پدر
_ پِه بوزگیر= خرچنگ
_ پاپاسی= پشیز
_ پا پِیْ بُن= پیگیر بودن

 

یک پاسخ ارائه کنید