لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی146

لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

تَشکَه= گِره

_ تُندی =  پرخاش
_ تُنگ=  اَلنگو
_ تَنگوم=  جای تنگ
_ تَشکه=  گِره
_ تَنگوله=  تَلَنگُر
_ توره بُنْ= دیوانه شدن
_ تَشکْ= هسته
_ تَشکه= گِره
_ تیل= کِدِر
_ تیلَ آو= آب گِل آلود
_ جاجیگا= جای خواب
_ جادَن= جادادن
_ جا تودَن= جا انداختن
_ جازِن= جازدن
_ جاکو= چوب چوگان مانندی که برساقه برنج می کوبند.
_ جاکو زِن= جدا کردن شلتوک از ساقه برنج، به وسیله جاکو
_ جون به سَر= هول زده
_ سَرجون شوری= استحمام
_ جَغَلْ= کوچولو
_ جَغل-مَغل= بروبچه
_ جوکول= دانه سبز و نارس برنج
_ جَردَقه= جلیفه
_ جُنبَسَن= جنبیدن
_ جوت= اَلکَن

 

یک پاسخ ارائه کنید