لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی147

لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

جیگا= رختخواب

_ جوت= اَلکَن
_ جوتَکی= لُکنَت
_ جَلُفْ= ژرف/ عمیق
_ جیگا= رختخواب
_ جَهَز= جهیزیه عروس
_ جَهَندَم= جَهَنم
_ جیر= پایین
_ جور= بالا
_ جیگا دَن= پنهان کردن
_ جیویشتَن= بی سرو صدا، دَررفتن و صحنه را ترک کردن
_ چِنْ= چیدن
_ چاپلا= کف
_ چاپلا زِن= کف زدن
_ چَلَکه= چاله کوچک
_ چَرخوندَن= چرخاندن
_چَسب= چابُک
_ چَسپَسَن= چسبیدن
_ چَشِن= چشیدن
_ چَمچَه= کَفگیر چوبی
_ چْوْ= شایعه
_ چُوُ دَکَتَن= شایعه شدن
_ چُو تودَن= شایعه کردن
_ چیشم= چشم
_ چیشم به راه= منتظر
_ چلیک= سنگدان مُرغ

 

یک پاسخ ارائه کنید