لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی148

لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

دار- تیک زَنَ-ی= دارکوب

_ هی_تو= بی منظور(هی-تو بوتَم)
_ هَچی= بیهوده (هَچی گونه)
_ خَج- خَج= بریده-بریده
_ دار-تیک زَن-ی= دارکوب
_ داز= داس
_ دَغوله گیتَن= جِرزدن
_ دَوَسّن= بستن
_ دَپَرکَسَن= ازخواب پریدن
_ دَچیک= چسبیده
_ دَچکَنِنْ= چسباندن
_ خوندَش= پژواک/ طنین
_ دوخوندَن= فراخواندن
_ دَس آو- لَگَن= آفتابه لَگَن
_ دَساسِن= دستمالی کردن/ مالش دادن
_ دَس آموج= دست آموز
_ دَس دَسی= مُفت و مسلم
_ دَشْکَنِن= شکستن چیزی مانند تخم مرغ
_ مورغونه دَشکَن= نیمرو
_ دَمَردَن= در آب غرق شدن
_ رِه= پسر
_ رَبْ= حلزوو
_ رُبْ ایشْکَن= پرنده ای حلزون خوار

 

 

یک پاسخ ارائه کنید