لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی160

لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

دوشْتَن= دوشیدن

_ هَدَن= دادن
_ نَشتَ. آ. بُن= چروک شدن
_ دوشْتَن= دوشیدن
_ چَرسَن= چریدن
_ دَچکَنِنْ= چسباندن
_ چَسْپَ سَن= چسبیدن
_ چَکَسَن= چکیدن
_ چِل تَس= جام چهل کلید
_ چیک= پنجه
_ دَچِنْ= چیدن
_ جیکَ ریس= چین و چروک
_ مُل کُتَه= حرام زاده
_ دیله گَب= حرف دل
_ کَتْره ای گوتَن= حرف های بی حساب زدن
_ یه کُلی= خیره سر/ حرف نشنو
_ تیف= تیغ/ خار
_ در، آ. گودَن= خارج کردن/ بیرون کردن
_ کَلْ= خام/ناپخته
_ دَمَرْدَن= خاموش شدن آتش/ غرق شدن در آب
_ دَستَک= نرده کوبی دور ایوان
_ خوتَن= خوابیدن
_ دودِم باز= دورو/ حیله گر
_ تور= دیوانه
_ تور. آ. بُن= دیوانه شدن
_ فوتور= دیوانه خو
_ چوله= واحد چوب کبریت

 

یک پاسخ ارائه کنید